عربي EN FR TR
 
 

İSEDAK tarafından finanse edilecek projeler için tematik öncelikler var mı?

İSEDAK sadece Proje Uygulama Rehberinin 2015 versiyonunda belirtilen tematik önceliklere odaklanan projeleri finanse edecektir. Sektörel temalar ile uyumlu olmayan projeler finanse edilmeyecektir.

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?

PCM, temel olarak fikirlerin projeler aracılığıyla gerçekleşmesine olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir zaman aralığına ve bütçeye sahip somut faaliyetler yoluyla fikirleri projelere dönüştürmektedir. PCM; tanımlama, onaylama, uygulamayı izleme ve değerlendirme gibi çok çeşitli aşamaları kapsamaktadır.

Kimler proje teklifinde bulunabilir?

Potansiyel Proje Sahipleri (PS'ler), İSEDAK tarafından finanse edilen projelerin uygulanmasından nihai faydayı elde edecek olan Üye Ülkeler ve İİT Kurumları (İİT'nin ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren Yan ve Bağlı Kuruluşları)'dır. Bir başka deyişle,  ya bir İSEDAK Üyesi Ülke ya da bir İİT Kuruluşu proje teklifinde bulunabilir.

İSEDAK Üyesi Ülkelerin sadece ilgili bakanlıkları (Kar amaçlı olsun ya da olmasın diğer ulusal kuruluşlardan gönderilecek proje teklifleri dikkate alınmayacaktır) ve ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları PS olarak addedilmektedir. Proje Sahibi olan Üye Ülkelerin ilgili bakanlıkları proje önerisinin sunulduğu işbirliği alanına denk düşen çalışma grubunun (çalışma grubu faaliyetleri açısından odak noktası olarak belirlenmiş) üyesi olmak zorundadır.

PS'ler, PCM kapsamında tahsis edilen kaynaklardan yararlanmak için projenin yönetiminden ve uygulanmasından sorumludur.

Ne tür projeler finanse edilecektir?

İSEDAK tarafından finanse edilen projeler; analitik çalışmalar, raporlar, ihtiyaç analizleri, saha ziyaretleri, konferanslar, atölye çalışmaları, seminerler ve politika dokümanları hazırlama gibi faaliyetleri içeren soft projelerden oluşmaktadır.

PCM altında, sadece Teknik İşbirliği/Kapasite Geliştirme Projeleri finanse edilmeye uygundur. Projeler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine özel bir önem verirken üye ülkeler arasındaki teknik işbirliğini de geliştirmeyi amaçlamalıdır.

Yatırım projeleri uygun bulunmamasına rağmen, proje amaçlarıyla doğrudan ilgili olan küçük çaplı onarım veya tedarik gibi proje faaliyetlerini tamamlayan yatırımlar finanse edilebilir.

Proje seçim kriterleri nelerdir?

PCM; İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Projeler ayrıca İSEDAK Üye Ülkeleri arasındaki çok taraflı işbirliği fikrini gözetmelidir. Projeler, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, üye ülkelerin beşeri, kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalıdır. Projelerin katma değeri, İSEDAK Koordinasyon Ofisine sunulan Proje Fişinde Proje Sahibi tarafından gösterilmelidir.

Projelerde hangi çalışmalar gerçekleştirilebilir?

  • Konferanslar
  • Atölye çalışmaları
  • İnceleme gezileri
  • Eğitimler
  • Resmi yetkililer arasında değişim programları
  • Stratejinin ilgili alanında analitik çalışmaların, raporların, araştırma projelerinin vb. hazırlanması
  • Görünürlük/Kamusallık/Reklam Faaliyetleri (basın bülteni, web sayfası, tanıtım toplantısı vb.

Ana aktörler kimlerdir? Bu aktörlerin sorumlulukları nelerdir?

Projelerin uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluklar 3 taraf arasında dağılmıştır: Proje Sahibi (PS), İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) ve Türkiye Kalkınma Bankası (Aracı Banka).

Proje Sahibi (PS): PS, projenin başvurusundan (projenin hazırlanması ve proje fişinin gönderilmesi) ve tüm projenin uygulanmasından İKO'ya karşı sorumludur. PS, proje önerisinin ilk taslağını İKO'ya gönderir. İlk taslak, proje adayları arasına girerse; projenin nihai değerlendirmeye alınabilmesi ve finansman tahsisine hak kazanabilmesi için, PS taslak önerisini İKO'yla koordinasyon halinde yeniden gözden geçirip detaylandırmalıdır.

PS son değerlendirmeyi de başarılı olarak geçtikten sonra, Operasyonel Anlaşmada belirtildiği biçimde sorumluluklarını (projenin uygulanması ve raporlanması açısından) yerine getirmek için aracı bankayla yakın bir işbirliği içinde çalışmak zorundadır. PS, projenin uygulanma sürecinde aracı bankaya düzenli ilerleme raporları sunar. PS, detayları bankayla imzalanacak Operasyonel Anlaşmada verilecek olan projenin uygulanması sürecinden bankaya karşı finansal açıdan sorumludur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): İKO, PCM'nin uygulanması ve izlenmesinden genel olarak sorumludur. Tüm proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmaları için İKO'ya yapılmalıdır. PS'lerin proje hazırlama ve gönderme sürecinde İKO'yla istişare halinde olmaları tavsiye edilmektedir. Onay aşamasından sonra, İKO finanse edilmeye uygun projeleri son kez bir liste halinde düzenler ve söz konusu listeyi bankaya iletir.

Türkiye Kalkınma Bankası: Banka aracı kurum olarak faaliyet gösterir. Projenin operasyonel ve finansal konularını öngören Operasyonel Anlaşma, banka ile proje sahibi arasında imzalanır. Banka, projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için PS ile yakın bir işbirliği içinde çalışır ve İKO adına projenin uygulanmasını denetler. Banka, PCM altındaki proje faaliyetlerine ilişkin düzenli ilerleme raporlarını İKO'ya gönderir. Usulsüzlük durumunda banka, İKO'nun talebi üzerine gerekli tedbirleri (anlaşmanın feshi de dahil) almaya yetkilidir.

Proje teklifleri ne zaman başlayacak? Projelere nasıl başvurabilirim?

İSEDAK Koordinasyon Ofisi 2015 yılı Eylül ayında proje teklif çağrısında bulunacaktır. Çağrı İSEDAK'ın internet sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

PS'lerin, proje fişinin belirli bölümlerini doldurarak ön proje tekliflerini İKO'ya sunmaları gerekmektedir.

PS'ler proje tekliflerini hem elektronik ortamda göndereceklerdir. Proje tekliflerinin elektronik başvurusu için son tarih, teklif çağrısının 30'uncu günüdür. Son başvuru tarihlerinden sonra İKO'ya ulaşan proje teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde, İKO ilk değerlendirmesini yapar ve ön elemeyi geçen aday proje listesini açıklar.

Aday listesindeki projelerin PS'lerinin, proje fişinin geri kalanını tamamlayarak 45 gün içinde İKO'ya sunmaları gerekmektedir.

PS'ler nihai proje fişlerini Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla resmi mektup olarak ikinci aşama başvurularının tamamlanmasının ardından on beş içerisinde İKO'ya göndermeleri gerekmektedir. Tamamlanmış proje fişlerinin sunulması üzerine, İKO kapsamlı bir değerlendirme yapar ve İSEDAK internet sitesi kanalıyla desteklenecek projelerin nihai listesini yaklaşık 45 gün içinde açıklar.

İKO, son listeyi 7 gün içinde Türkiye Kalkınma Bankasına gönderir.

Proje uygulamasının ve finansmanının detayları nelerdir?

Banka, İKO'dan son listeyi aldıktan sonraki bir ay içinde her bir PS ile bir operasyonel anlaşma imzalar.

Operasyonel anlaşmanın en geç 1 Nisan 2016'te imzalanmasını müteakip proje uygulama süreci başlar.

Projenin yönetim sorumluluğu; Program Uygulama Rehberi, Proje Fişi, Operasyonel Sözleşme ve Görünürlük Rehberine bağlı kalmak kaydıyla PS'ye aittir.

Projelere ilişkin ödemeler banka tarafından doğrudan PS'ye yapılır. PS, harcamaları kanıtlamak için bankaya faturaları sunmak zorundadır. Avans ödemesi/ön finansman bulunmamaktadır. Ödemeler, PS tarafından bankaya ilerleme raporları sunulmasına bağlı olarak, üç aylık dönemler itibariyle yapılır.

İzleme prosedürü nasıldır?

Bütün projeler, proje uygulamasının zaman dilimiyle, bütçeyle ve Proje Fişinde belirtilen prosedürlerle uyumlu olmasının sağlanması için izlenir.

Banka, projelerin ilerlemesine ilişkin olarak İKO'ya karşı resmi raporlama yapma sorumluluğunun yanı sıra, projelerin hem finansal hem de teknik izlemesinden de sorumludur.

PS, finansal ve teknik izleme kapsamında her üç ayda bir bankaya düzenli ilerleme raporları gönderir. Projenin tamamlanması üzerine, PS tarafından nihai proje raporunun teslimi de gerekmektedir.

Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?

Lütfen referans dokümanlara bakınız veya pcm@comcec.org kanalıyla iletişime geçiniz.

 
 
 

2014-MALFINAN-006
İslami Sermaye Piyasaları Kapasite Geliştirme Programları – Malezya

2014-GAMTOURI-072
Eko turizm yoluyla Topluluk Esnekliğinin Güçlendirilmesi – Gambiya

2014-IRNPOVER-027
Yoksullukla Mücadelede Toplum Temelli Rehabilitasyon Rolü: İran, Malezya, Endonezya ve arasında Karşılaştırmalı Çalışma – İran

2014-SESRIC-016
Yoksulluk İstatistiklerinde İİT Üyesi Ülkelerin Kapasiteler Geliştirilmesi - SESRIC

2014-CHAAGRIC-031
Çad Tarım Eğitim Merkezlerine Destek Projesi – Çad

2014-INDAGRIC-076
Entegre Tarım Sistemi aracılığıyla İİT Üyesi Devletlerde Küçük ve Orta Ölçekli Çiftçilerin Gelirlerinin Artırılması – Endonezya

2014-GAMTRADE-030
Gambiya Standartları Bürosu İİT/SMIIC Helal Standartları Konusunda Kurumsal Güçlendirme ve Kapasite Geliştirme – Gambiya

2014-QATTRADE-055
İİT Bölgesindeki KOBİ'ler ve Girişimciler için Finansmana Erişim; Fırsatlar ve Zorluklar – Katar

2014-GAMFINAN-061
Finansal Okuryazarlığın Geliştirilmesi ve İslami Finansal Araçlar Konusunda Kapasite Oluşturma – Gambiya

2014-TURTRANS-045
İİT Ülkeleri Arasında PMPI'nin (Yolcu Hareket Performans Endeksi) Ölçme ve Kıyaslaması - Türkiye

2014-SURAGRIC-009
Sera Sebzelerinde İyi Tarım Uygulamaları; Tropikal İklim Bölgeleri için İlkeler – Surinam

2014-TURAGRIC-065
İSEDAK Üyesi Ülkeler Arasındaki Küçük İşletmecilerin/Aile Çiftçinin Tarımsal Kooperatiflerin İnternet Sayfaları, Veri tabanı ve Ağ Bağlantısının Oluşturulması. - Türkiye

2014-CAMPOVER-043
Bitki Sağlığı Uygulamalarının İyileştirilmesi Yoluyla Kamerun, Nijerya ve Benin'de Kahve ve Kakaonun Küçük Ölçekli Üreticilerinin Verimlilik Kapasitelerinin Oluşturulması – Kamerun

2014-SURPOVER-073
İSEDAK Üye Devletlerde SSN için Yönetim Bilgi Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması – Surinam